Textos legals

Política de privacidad de Pensió La Creu

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), us informem que la Política de Protecció de dades i Política de privadesa de la nostra empresa, pel que fa al tractament de les vostres dades personals, és la següent:


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i els mitjans del tractament.

En aquest cas, les dades del responsable del tractament són les següents:

Identitat: GALL-BRU S.L.

CIF: B-25299447

Direcció Postal: Carrer Major, 1-3, 25580 Esterri d’Àneu

Telèfon: (+34) 973 62 64 37

Adreça electrònica: info@pensiolacreu.com


PENSIÓ LA CREU en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), us informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l'estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació pel que fa als riscos i la naturalesa de les dades personals tractades, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades personals.


DADES PERSONALS:

Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.

Hi ha una gran varietat d'informació que es considera dades personals, per exemple, el nom, informació de contacte, número d'identificació, IP de l'ordinador, etc.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar la web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades entre d'altres.


TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció de les dades.


FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzades exclusivament per a les següents finalitats:

Reserva, registre i contractació de productes: Gestionar i executar la prestació dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats pels interessats, així com les gestions necessàries per dur a terme la relació contractual amb l'interessat, cosa que inclou informar, tramitar, gestionar, modificar i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la gestió de la reserva o compra, així com la posterior facturació i cobrament. Es poden fer anàlisis d'usos d'acord a l'historial de compres i reserves d'un mateix interessat, sense que en cap cas no es prenguin decisions automatitzades que comportin efectes jurídics.

Llibre registre d'entrades de viatgers a establiments d'hostaleria: Recollir, gestionar i remetre la informació establerta per la normativa legal vigent quant al llibre registre d'entrades de viatgers a establiments hotelers.

Consultes: Atendre, respondre i seguir les consultes i les sol·licituds efectuades pels interessats i/o proporcionar informacions sol·licitades per l'usuari.

Accés a l'àrea privada “la meva reserva”: Gestionar el registre i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la reserva, així com l'administració general del compte, que permet modificar-ne les dades, el seu manteniment, control, gestió o cancel·lació, en cas que s'hagi donat d'alta com a usuari.

Publicitat de productes i serveis propis: Enviar comunicacions comercials publicitàries (newsletters) relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu electrònic, correu postal o telèfon), amb promocions i descomptes, invitacions a esdeveniments organitzats per l'empresa, etc. en el supòsit que l'interessat hagi acceptat i consentit l'enviament de comunicacions comercials mitjançant l'alta i la subscripció a la Newsletter.

Finalització de reserves inacabades: Poseu-vos en contacte per qualsevol mitjà (email o telèfon) amb l'usuari en cas que no s'hagi finalitzat la reserva amb l'objectiu de conèixer el motiu pel qual no s'ha finalitzat la reserva.

Borsa de treball: Valorar i gestionar el seu currículum vitae i les dades acadèmiques i professionals que ens hagi facilitat, per als processos de selecció a què s'hagi inscrit o els que s'adaptin al seu perfil professional, i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, i entre elles, posar-nos en contacte amb vostè per ampliar la informació o concertar una entrevista, en cas que l'interessat s'hagi donat d'alta al formulari per treballar amb nosaltres i/o ens hagi facilitat el seu currículum vitae.

Comunicar canvis a la política de privadesa: Notificar o comunicar canvis rellevants a la política de protecció de dades i de privadesa, avís legal o política de cookies.

Estadístiques: Realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada.

L'empresa us informa que no tractarà les vostres dades personals per a cap altra finalitat excepte les recollides en aquest apartat, excepte en els supòsits en què hi hagi una obligació legal o requeriment judicial.

Les vostres dades personals no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que comportin efectes jurídics per a l'interessat.


DURANT QUANT DE TEMPS CONSRVAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Les dades personals que ens heu proporcionat es conservaran durant el temps necessari per dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir de la darrera confirmació per part seva de l'existència d'interès en què mantinguem les vostres dades.

Això s'entén sense perjudici d'una possible conservació més prolongada als efectes d'un compliment eventual de les obligacions legals i per a l'exercici i el seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents.

Transcorreguts els terminis indicats es procedirà a eliminar les dades personals.


LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

La base legal per al tractament de les vostres dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l'usuari en el moment d'acceptació d'aquesta Política de protecció de dades personals i de privadesa.

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les vostres dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s'han identificat amb anterioritat:

Reserva, registre i contractació de productes: La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la relació contractual i, si és el cas, precontractual establerta entre les parts per a l'execució de la prestació dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats per els interessats, i en concret, per a l'execució de la reserva dels serveis i productes del nostre establiment que ha efectuat, segons els termes i condicions que consten a l'apartat de Termes i Condicions de Contractació, així com el compliment de les obligacions mercantils , fiscals i comptables que corresponguin. Tot això segons el que preveu l'article 6.1 apartats a) ib) del RGPD.

La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització del contracte o de la reserva sol·licitades. Per ampliar informació sobre la contractació dels nostres productes i serveis consulteu l'apartat Condicions i Termes de Contractació. Un cop feta la reserva, l'interessat rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva.

Llibre registre d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria: La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l'obligació legal establerta respecte de la recollida, gestió i remissió als cossos de seguretat competents establerta a la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de Protecció de la Seguretat Ciutadana i altra normativa de desenvolupament. Això segons el que estableix l'article 6.1 apartat c) del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat d'allotjar-se a l'establiment.

Consultes: La base legal per al tractament de les vostres dades personals és la possibilitat de donar resposta a les consultes lliurement plantejades pels interessats. Aquest tractament es realitza sobre la base del que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) del RGPD.

Accés a l'àrea privada “la meva reserva”: En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta com a usuari per poder accedir, consultar, modificar o cancel·lar des de la web l'estat de “les meves reserves”, la base legal per al tractament dels seus dades és la relació contractual o precontractual existent entre les parts i permetre l'accés a la informació que consta a la pàgina web relativa a l'estat de la reserva, així com modificar-ne les dades o cancel·lar-la, en el cas que s'hagi donat d'alta com a usuari, així com la seva acceptació i consentiment lliure i exprés per tractar les dades. Aquest tractament és lícit sobre la base del que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà l'accés a aquesta informació des del lloc web.

Publicitat de productes i serveis propis: En cas que l'interessat hagi marcat la casella corresponent a acceptar rebre comunicacions comercials publicitàries (newsletters), la base legal per enviar publicitat sobre productes i serveis és el consentiment lliure i exprés de l'interessat, que pot retirar en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte de reserva d'habitació, si escau. Aquest tractament de dades personals es basa en allò establert a l'article 6.1 apartat a) del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà, per tant, la possibilitat de subscriure's al newsletter o rebre comunicacions comercials amb informació dels nostres productes o serveis. Us informem que teniu dret a retirar el vostre consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que vulgueu retirar el vostre consentiment, consulteu l'apartat “Dret de les persones interessades”.

Finalització de reserves inacabades: La legitimació per tractar les dades en aquest supòsit és l'acceptació i el consentiment exprés per part del mateix interessat d'aquest tractament perquè l'empresa pugui posar-se en contacte amb l'interessat davant la possibilitat que s'hagi produït algun incident tècnic a el moment de fer la reserva o contractació. Aquest tractament de dades personals es basa en allò establert a l'article 6.1 apartat a) del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades per a la reserva impossibilitarà, per tant, la realització i conclusió del contracte o de la reserva sol·licitades.

Borsa de treball: En cas que l'interessat s'hagi donat d'alta al formulari per treballar amb la nostra empresa i/o ens hagi facilitat el seu currículum vitae, la base legal per al tractament de les vostres dades és la seva lliure acceptació i consentiment per tractar les seves dades personals i l'avaluació i la gestió de la seva sol·licitud d'ocupació, tot això segons el que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) del RGPD. La negativa a facilitar les dades personals sol·licitades impossibilitarà que es pugui gestionar i tramitar la sol·licitud d'ocupació.

Comunicar canvis en la política de privadesa: La legitimació per tractar les dades personals en aquest supòsit es basa en la conveniència de comunicar als interessats els canvis que es puguin produir en la política de privadesa de l'empresa, així com en la seva lliure acceptació i consentiment per a aquest tractament, segons el que estableix l'article 6.1 apartats a) ib) del RGPD.

Estadístiques: La legitimació per tractar dades per realitzar estudis de mercat i estadístiques dels nostres productes i serveis, sense que en cap cas es prenguin decisions de manera automatitzada amb efectes jurídics per a l'interessat, es troba la lliure acceptació i consentiment de l'interessat per a aquest tractament , en base a allò establert a l'article 6.1 apartats a) del RGPD. Us informem que teniu dret a retirar el vostre consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que vulgueu retirar el vostre consentiment, consulteu l'apartat “Dret de les persones interessades”.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES DE DADES:

Les vostres dades personals es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a finalitats vinculades al tractament de les dades personals dels clients o usuaris.

Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats del tractament amb què tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es faci. A títol merament exemplificatiu s'enuncien els serveis que es poden contractar a encarregats de tractament: proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, assessorament fiscal, jurídic o legal, etc. La relació anterior es facilita a títol d'exemple i l'empresa pot utilitzar serveis d'empreses pertanyents a altres sectors d'activitat per poder prestar-li serveis de qualitat. Fora d'aquests casos, no s'ha previst cap cessió ni comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en què així s'estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc.)


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Us informem que en la seva qualitat de persona interessada li corresponen els drets següents:

Dret d'accés: qualsevol persona té dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal que tractem.

Dret de rectificació: les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació, complementació i/o correcció de les dades inexactes, incorrectes o incomplets.

Dret a supressió (també conegut com a “dret a l'oblit”): les persones interessades, si ho consideren oportú, tindran dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que els concerneixen, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Dret de cancel·lació: els interessats poden sol·licitar la cancel·lació de les vostres dades.

Dret d'oposició: els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils, i en la resta dels supòsits establerts a l'article 21 del RGPD. En cas que ho sol·licite, l'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Dret de limitació en el tractament: en determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, només els conservarem per exercir o defensar reclamacions. En concret, té dret a limitar el tractament en els supòsits en què:

L'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud.

El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús.

El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

L'interessat s'hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la situació particular que les dades personals siguin objecte d'un tractament basat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; i/o el tractament sigui necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat dús comú i lectura mecànica, amb la finalitat que es puguin transmetre a un altre responsable, en els termes de larticle 20 del RGPD.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: els interessats tenen dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les dades que produeixi efectes jurídics.

Dret a retirar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la seva retirada.

Per retirar el vostre consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis consulteu l'apartat “Com pot exercir els seus drets?”. També podreu donar-vos de baixa directament cada vegada que rebeu una comunicació comercial per correu electrònic.

Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades o la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades entre d'altres.


COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit remès a l'adreça postal Carrer Major, 1, 3, 25580 Esterri d’Àneu, Espanya (+34) 973 62 64 37 o al correu electrònic info@pensiolacreu.com, amb l'assumpte “Dades Personals” adjuntant una fotocòpia de el vostre document d'identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.


DE QUINES VIES DE RECLAMACIÓ DISPOSA?

Si considereu que els vostres drets no han estat adequadament atesos, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades o davant de qualsevol autoritat de control competent.


INFORMACIÓ TRACTADA:

Quines categories de dades personals tractem?

Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta Política de Protecció de dades i de Privadesa.

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

Dades identificatives: nom i cognoms, número didentificació, país, etc.

Adreces postals o electròniques i número de telèfon

Informació econòmicofinancera, per a la gestió de la reserva i posterior facturació i cobrament del servei sol·licitat.

Dades relatives als productes i serveis contractats (hotels reservats, freqüència, durada de l'estada, hotels reservats amb anterioritat, etc.).

Codis o claus d'identificació, en cas que s'hagi donat d'alta com a usuari a l'apartat de la web “Les meves reserves” o al “Club”.

Dades acadèmiques i informació laboral, en cas que hagi decidit inscriure's a una oferta de treball o remetre'ns el seu currículum vitae.

Dades de navegació al lloc web. Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre galetes o galetes informàtiques.

No es tracten dades especialment protegides o categories especials de dades.

Les categories d'interessats de què tractem les vostres dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos. També es consideraran interessats les persones que es donin d'alta a la borsa de treball o remetin el seu currículum vitae.

L'interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat són veraces i es fa responsable de comunicar a l'empresa qualsevol modificació o error, responent per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

En cas que linteressat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha dhaver informat i haver obtingut el consentiment del mateix, dacord amb la nostra Política de Protecció de Dades i de Privadesa. És per això que en cas que l'usuari hagi introduït dades personals d'un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer les dades del qual faciliti del contingut de la present Política de Protecció de dades i de Privadesa.


Dades personals que recopilem de forma automàtica:

Quan l'interessat visita les nostres pàgines web recopilem certa informació automàticament, fins i tot si al final no es fa cap reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l'adreça IP, la data i l'hora en què heu accedit als nostres serveis, informació sobre el maquinari, el programari o el navegador d'internet que utilitzeu, l'idioma seleccionat, entre d'altres.

Aquesta informació permet millorar els serveis i l'experiència de l'usuari al lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l'ús i l'eficàcia de la pàgina web. Tret que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas no es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l'usuari sobre la base d'aquesta informació.

Per ampliar informació, consulteu l'apartat sobre galetes o galetes informàtiques.


ENVIAMENT DE COMUNICACIONS:

Sempre que l'interessat faci una reserva o contracti un servei o producte, se us enviarà un correu electrònic en què es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació d'aquesta. Així mateix, ens podrem posar en contacte amb l'interessat a fi d'informar-vos de qualsevol modificació o novetat relacionada amb aquesta.

D'altra banda, l'empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a aquest efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.

L'interessat podrà retirar el seu consentiment per rebre qualsevol mena de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits a l'apartat “Dret de les persones interessades”. Així mateix, aquesta possibilitat serà oferida a l'interessat també en cada comunicació comercial que rebi via correu electrònic o sms.


COMUNICACIÓ DE DADES PER PART DE MENORS D'EDAT:

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a gent gran. Per tant, aquells que no compleixin aquesta condició hauran d'abstenir-se de subministrar informació personal al lloc web.


LINKS A PÀGINES WEB DE TERCERS:

La nostra pàgina web pot contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers. Atès que no podem fer-nos responsables de la manera com aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privadesa d'aquestes pàgines web que no són propietat de l'empresa amb relació a l'ús, el processament i la protecció de dades personals.


MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL:

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els usuaris i seguidors.

Atès que no podem fer-nos responsables de la manera com aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals, i que cadascuna d'elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privadesa de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans d'usar-les.


MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

L'empresa es reserva el dret de modificar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privadesa d'acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament al lloc web, per la qual cosa recomana a l'interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l'empresa tracta i protegeix les vostres dades personals.


PREGUNTES I DUBTES:

Si teniu algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a (info@pensiolacreu.com) amb l'assumpte “Política Privadesa”.